alt

Tevékenységek

Infrastruktúra Tervezés

Infrastruktúra Tervezési Osztályunk fő tevékenysége a nagyvasúti al- és felépítmény teljeskörű tervezése – beleértve többek között a vasúti pályát, kábelalépítményt, burkolt rakterületeket, útátjárókat, életvédelmi kerítéseket –, szoros együttműködésben érintett társszakágakkal.

Vasúti pályával, útátjárókkal és burkolt rakterületekkel kapcsolatos tervezés során meghatározzuk a létesítmények geometriáját, kiválasztjuk és megtervezzük a sebességnek, teherbírásnak és funkciónak megfelelő vasúti ill. útpálya szerkezeteket. 

image
block image

Kábelalépítmény tervezés során a vasúti erős- és gyengeáramú szakági igények (kábelnyomvonal, kiszolgálandó objektumok, védőcsövek száma, kábelek típusa és száma stb.) alapján meghatározzuk a kábelalépítmény nyomvonalát és keresztmetszeti méreteit, megtervezzük a vasúti vágányok, illetve útpálya alatti keresztezéseket (védőcső anyaga, mérete, fektetési mélység, stb.), továbbá elhelyezésre kerülnek a méretezett megszakító létesítmények (kábelaknák, kábelszekrények).

Életvédelmi kerítések tervezése esetén az utazóközönség és a vasúti üzem biztonságát figyelembevéve határozzuk meg azok nyomvonalát, illetve magasságát. 

A fentiek szerint általunk megtervezett létesítményekre elkészítünk minden, az adott tervfázisban szükséges részlettervet (a mintakeresztszelvényektől kezdve az útátjárók elemkiosztásán át az egyedi életvédelmi kerítés elemek tervéig). Kiviteli szinten feladataink között szerepel fázistervek, ideiglenes vágánygeometriai tervek, vágánymegszakítási tervek készítése is.

block image

Műtárgytervezés

Műtárgytervezési Osztályunk elsősorban a vasúti pályaépítéshez kapcsolódó műtárgytervezési feladatokat látja el. Ez magában foglalja nem csak a vasúti, hanem közúti és gyalogos hidak, valamint műtárgyak tervezését is.

Az ötlet megszületésétől kezdődően részt veszünk a műtárgyak létrehozásában, elkészítjük azok tanulmány-, engedélyezési-, és a kivitelezéshez szükséges részlet-, illetve építéstechnológiai terveit, majd az építést követően megvalósulási terveit. A tartó- és hídszerkezeti döntések előkészítését szakvéleményükkel támogatjuk. 

image
block image

Szakmai segítséget nyújtunk a Megrendelő, a Kivitelező és a Társtervezők részére a műszaki tartalom kialakításában, az egyeztetések lefolytatásában, a jóváhagyások és az engedélyek megszerzésében.

Különös gondot fordítunk mind a tervezési folyamatban, mind pedig a műtárgyépítésben kínálkozó újszerű technológiák, anyagok és eszközök alkalmazására.

Biztosítóberendezés tervezés

Biztosítóberendezés Tervezési Osztályunk fő tevékenysége komplex nagyvasúti biztosítóberendezés tervek készítése, amely magában foglalja az állomási (mechanikus, elektromechanikus, elektrodinamikus, elektronikus) és vonali (ellenmenet és vonat utolérés kizáró, 75Hz-es önműködő térközbiztosító, automata sorompó, stb.) biztosítóberendezések belső- és külsőtéri tervezését. Kiviteli tervek készítése során további feladataink között szerepel a biztosítóberendezés építési fázisterveinek, valamint ideiglenes biztosítóberendezési tervek készítése is. 

image

Projektirányítás

Osztályunk feladata a projektek sikeres lebonyolításának biztosítása az első lépéstől az utolsóig. A projekt céljainak és ütemtervének tartása mellett, a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával igyekszünk kielégíteni megrendelőink igényeit. Kollégáink felelnek azért, hogy a projektekben meghatározott részfeladatok a megadott határidőkre teljesüljenek és szerződéses kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tudjunk tenni. 

image
block image

Feladatunk a szerződések megkötésétől kezdve azok sikeres lezárásági terjed. Koordináljuk a projektben dolgozó kollégáink és szerződött alvállalkozóink munkáját. Nyomon követjük a projektek költségvetését, közreműködünk a teljesítés igazolási és számlázási feladatokban. Tevékenységünkkel támogatjuk valamennyi társosztály munkáját.

Projektjeink a tervezési feladatok teljes spektrumát lefedik a megvalósíthatósági tanulmányok készítésétől kezdve, az engedélyezési tervezési és engedélyeztetési folyamatokon, a tenderdokumentációk összeállításán keresztül egészen a kiviteli- és megvalósulási tervezési feladatokkal bezárólag. Munkánk során szoros kapcsolatban állunk a megrendelővel, egyeztetéseket folytatunk a beruházóval, hatóságokkal, önkormányzatokkal, üzemeltetőkkel és kezelőkkel.

block image

Vízépítés és közműtervezés

Osztályunk egyik fő feladata a vasút pályák és útpályák víztelenítési megoldásainak tervezése, méretezése. Ide értendő az út és vasút vízelvezető árkainak, szivárgó hálózatának, átereszeinek méretezése különböző gyakoriságú csapadék eseményekre, a befogadó vízfolyások felkutatása, levezető medrek, tározó árkok tervezése. 

image
block image

Másik fő tevékenységünk a vasúti pályát és utakat keresztező vízi közművek, gáz szállító és kőolaj vagy származékéinak termékvezetékének, megfelelőségének vizsgálata adott esetben kiváltásának, védelembe helyezésének tervezése. Létesülő parkolók, rakodóterületek vízelvezető hálózatának megtervezése a kapcsolódó létesítményekkel, legyen az átemelő vagy olajfogó műtárgy.

Felsővezeték tervezés

Felsővezeték Tervezési Osztályunk fő tevékenysége a vasúti felsővezeték és vasúti felsővezetéki oszloptranszformátorok tervezése, melynek során a villamos vontatáshoz szükséges felsővezetéki elemek, mint oszlopok, keretállások, hosszláncok, megkerülő/táp/megerősítő vezetékek, szakaszolók stb. kerülnek megtervezésre. Oszloptranszformátor tervezés során jellemzően a váltófűtési és távközlési, illetve biztosítóberendezési energiaellátás 25 kV-os felsővezetéki hálózatról történő biztosítására szolgáló elemeket tervezzük szoros összefüggésben a felsővezeték tervezéssel. 

image
block image

Feladatainkat a projekt életciklus egészére kiterjedően a bejövő alapadatok feldolgozásától, a tervezésen át a hozzájárulások, nyilatkozatok és engedélyek megszerzéséig végezzük. Kiviteli tervek készítése során feladataink között szerepel építési fázistervek, ideiglenes átalakítási tervek és a kivitelezéshez szükséges részlettervek készítése. Megvalósítást követően egységes földelési terv összeállítását/készítését is vállaljuk.

Ingatlanrendezés és terepi felmérés

Osztályunk feladatköre alapvetően két részre oszlik. Egyfelől elkészítjük a beruházások területigényéhez kapcsolódó kisajátítási vázrajzokat, termőföldek igénybevételének engedélyezéséhez szükséges tervdokumentációt és talajvédelmi tervet, valamint az erdőterületek elvi igénybevételének engedélyezéséhez szükséges tervdokumentációt. A beruházás befejeztével gondoskodunk a megavalósult létesítmény végleges területrendezéséhez szükséges telekalakítási vázrajzok elkészítéséről. 

image
block image

Valamennyi projekt esetében az ingatlan rendezés szakágon belül támogatást nyújtunk a teljes tervezési csapatnak. Másfelől az integrált terepi felmérési csapatunk széles spektrumú, korszerű felmérési technológiákkal végzi a természetes és mesterséges tereptárgyak 3D-s felmérését és térképezését és az ehhez szükséges alappont sűrítési munkákat, adatot szolgáltatva az egyes szakágak tervezési feladataihoz. Eszközparkunkban megtalálható a hagyományos geodéziai eszközökön (mérőállomás, GNSS vevő, digitális szintező) túl a korszerű felmérés módszerek alkalmazását lehetővé tevő UAV-ok, melyekkel légifényképeket, videó felvételeket, valamint ortofotót tudunk készíteni; valamint legkorszerűbb felmérési technológiát képviselő statikus térszkenner, amellyel 3D-s pontfelhőt tudunk létrehozni.

BIM

A BIM (Building Information Modeling) csoportunkkal partnereink által támasztott folyamatosan növekvő igények jobb kiszolgálása érdekében kutatás-fejlesztési tevékenységet végzünk Társaságunk tervezési egységeinek szoftveres, technológia támogatására. Ennek keretein belül a tervezési munka gyorsítása, egyszerűsítése érdekében különböző segédprogramokat, makrókat, scripteket készítünk CAD-es és Excel-es környezetben.

image
block image

"Háromdimenziós, objektumorientált, BIM kompatibilis optimalizált vasúti infrastruktúra tervezési rendszer fejlesztése" nevű projekt során a jelenlegi vasúti infrastruktúra tervező szoftvereink korszerűsítésén és tervezési módszertanunk megújítását végezzük. A projekt célja, hogy Társaságunk tervezési folyamatait alapul véve teljesen testre szabott, optimalizált szoftverkörnyezetet hozzunk létre, részben célszoftverek megfelelő beállításával, részben pedig egyedi tervező szoftverek fejlesztésével. 

A csoportunkkal emellett "pilot" jelleggel éles tervezési munkában BIM menedzseri feladatokat (közös adatkörnyezet kezelése, BIM modell építése, kiértékelése) is ellátunk.